Nemoto Sensor Engineering Co., Ltd.

Nemoto Science Co., Ltd.

Nemoto Precision Co., Ltd.

T. N. Technos Co., Ltd.

*

Hiratsuka Works
R&D Center

[ISO 9001]

4-1 Shinmachi, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken 254-0076, Japan
TEL +81-463-31-4976
FAX +81-463-31-4991

Nemoto & Co., Ltd. Watch Ishioka Factory

Nemoto Precision Co., Ltd. Ishioka Factory
Higashi-ohashi 1610-2,
Ishioka-shi, Ibaraki-ken 315-0031, Japan
Contact